Bases legals Dia de l’Amistat

1. La Comunitat de Propietaris del Centre Comercial Montigalà situat en el Passeig Olof Palme 28 – 36, 08917 Badalona (Barcelona) duu a terme la promoció  Dia del Gos. C. C. Montigalà posa en marxa un CONCURS per a sortejar un esmorçar per a dues persones a Cafe Natural blend. El esmorçar consta de: un cafe amb llet o refresc + bikini + entrepà + creps, entre els participants en el perfil d’Instagram de la C. c. Montigalà (@c.c.montigala) els participants en el compte de Facebook del Centre Comercial Montigalà.

2.- Desvinculació respecte a Instagram i en Facebook
Ni Instagram ni Facebook patrocinen, avalen ni administren de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram i de Facebook i és conscient que està proporcionant la seva informació l’empresa C.C. Montigalà i no en Instagram ni en Facebook. La informació que proporcioni s’utilitzarà únicament per a comunicar-li el premi.

3.- Objecte i mecànica del concurs.
El Centre Comercial Montigalà sorteja entre els seus seguidors de Facebook i Instagram que participin una un esmorçar per a dues persones a Cafe Natural blend.

Per a participar només han de:
Requisits per a participar en la promoció a través de Facebook
– Ser seguidor de la pàgina del Centre Comercial Montigalà i a Cafe Natural Blend
– Pujar una foto amb els teus amics i etiqueta a @c.c.montigala i @cafenaturalblend
– Donar-li a m’agrada al post del sorteig.

Requisits per a participar en la promoció a través d’Instagram
– Ser seguidor de la pàgina del Centre Comercial Montigalà en Instagram
– Pujar una foto amb els teus amics i etiqueta a @c.c.montigala i @cafenaturalblend
– Donar-li a m’agrada al post del sorteig.

D’entre totes les persones que compleixin els requisits de la promoció, el 31 de juliol, a partir de les 12:00h, es realitzarà el sorteig a través de la plataforma Easypromos entre tots els participants de Facebook i Instagram. Just després, es publicarà el nom del guanyador en Facebook i Instagram.

Només es comptabilitzarà una participació per usuari , encara que la mateixa persona deixi més d’una foto en les publicacions del sorteig.
Els participants tindran fins el 31 de juliol per a fer així efectiva la seva participació en el sorteig a través de Facebook i/o Instagram.si per causes de força major fos necessari ajornar, modificar, anul·lar o repetir la promoció, aquest fet els hi notificarà pels mateixos mitjans que els ha estat notificada aquesta promoció, donant-li a la modificació el mateix grau de publicitat que a la present promoció.

El Centre Comercial Montigalà no es fa responsable de possibles fallades en la pàgina oficial del centre comercial que puguin derivar-se de problemes o canvis en Instagram (de manera general) o cap al nostre perfil (de manera particular).

4.- Durada i Àmbit
La data de desenvolupament del concurs serà des del dia 21 al 27 de juliol de 2022. Els guanyadors seran comunicats a través dels seus perfils amb els quals hagin participat en les xarxes socials.

5.-Requisits per a participar
Podran participar en la Promoció:

– Totes les persones que siguin seguidors del compte d’Instagram del Centre Comercial Montigalà i tinguin un perfil d’usuari real en Instagram i/o Facebook.

No podran participar:
– Els perfils que es detectin com a fraudulents
– Menors d’edat
– Treballadors del Centre Comercial Montigalà.

6.- Selecció del guanyador/ guanyadors, suplents, comunicació i lliurament
Els guanyadors seran triats aleatoriament a traves de easypromos, entre els seguidors d’Instagram i de Facebook del Centre Comercial Montigalà que hagin comentat el post del sorteig esmentant el nom del seu gos.

Els guanyadors seran avisats el 31 de juliol a través del perfil de les seves xarxes socials, una vegada finalitzada la promoció.

El premi es lliurarà a gerencia del Centre Comercial Monstigalà a partir del dia 31 de juliol. Pasat aquest temps ja es perd el dret al premi. En cap concepte s’enviarà a cap adreça ni podrà canviar-se pel seu valor en diners.

7.- Premis
Un esmorçar per a dues persones a Cafe Natural blend.

8.- Reserves i limitacions
S’entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix frau, quan es detecta el suposat ús d’aplicacions independents al Website; la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats.

La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.

El Centre Comercial Monstigalà queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació. Igualment no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a correus que puguin afectar l’enviament dels premis.

El Centre Comercial Monstigalà es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs.

El Centre Comercial Monstigalà exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a aquests, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés en les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet.

El Centre Comercial Monstigalà es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del concurs quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma en què recullen les presents bases.

El Centre Comercial Monstigalà es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

Així mateix, l’empresa organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

9.- Acceptació de les bases.
La participació en la promoció suposa l’acceptació íntegrament de les presents bases que s’adjunten en la convocatòria del concurs. L’empresa organitzadora es reserva el dret d’eliminar justificadament a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció així com la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present activitat promocional.

La participació en aquesta promoció implica l’acceptació de les Bases de la mateixa per part dels participants i el criteri de l’Organitzador per a la resolució de qualsevol incidència.

10.- Llei aplicable i legislació
Les Bases de Promoció es regeixen per la llei espanyola. La resolució de qualsevol aclariment, conflicte o litigi entre les diferents parts d’aquesta promoció es dirimirà de conformitat amb les lleis espanyoles, sotmetent-se expressament al fur o jurisdicció dels Tribunals de Còrdova Capital amb renúncia expressa amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

11.- Disposicions addicionals
El centre comercial Montigalà NO es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris, o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament del concurs i els premis.

12. L’afectat queda informat i dona consentiment que les dades recollides, de conformitat amb el previst en la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i el Reial decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, seran incloses en el fitxer denominat CLIENTS inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el responsable dels quals és la CDAD. A prop. CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ amb la finalitat de gestió dels participants inscrits en les promocions, concursos i esdeveniments del centre, fidelització de clients, així com l’enviament d’ofertes, promocions i newsletters. Al seu torn, l’afectat queda informat que les fotografies preses podran ser publicades en la pàgina web del Centre Comercial, així com en Facebook, Twitter i/o altres xarxes socials i altres mitjans de comunicació externs. Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a CDAD. A prop. CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ, Passeig Olof Palme, 28-36, 08917, Badalona, Barcelona, o mitjançant el correu electrònic contacto@centrocomercialmontigala.com, juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”

Facebook
Instagram
Tiktok
Sorteigs Promocions Noticies Opina