Bases concurs Dia Hamburguesa

1. La Comunitat de Propietaris del Centre Comercial Montigalà situat en el Passeig Olof Palme 28 – 36, 08917 Badalona (Barcelona) duu a terme la promoció “Al bon temps, bona cara”. C. c. Montigalà posa en marxa un CONCURS per a sortejar 1 Mc Menú de McDonald’s , entre els participants en el perfil d’Instagram de la C. C. Montigalà (@c.c.montigala) i el perfil de Facebook.

2.- Desvinculació respecte a Instagram i en Facebook
Ni Instagram ni Facebook patrocinen, avalen ni administren de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram i de Facebook i és conscient que està proporcionant la seva informació l’empresa C.C. Montigalà i no en Instagram ni en Facebook. La informació que proporcioni s’utilitzarà únicament per a comunicar-li el premi.

3.- Objecte i mecànica del concurs.
El Centre Comercial Montigalà sorteja entre els seus seguidors de Instagram que participin 1 Mc Menú de McDonald’s . Per a participar només han de:

Requisits per a participar en la promoció a través d’Instagram
– Ser seguidor de la pàgina del Centre Comercial Montigalà en Instagram i de @mcdoncalds
– Donar-li a Like en la publicació.
– Deixar un comentari en la publicació del sorteig esmentant dos amics.

D’entre totes les persones que compleixin els requisits de la promoció, el 3 de juny, a partir de les 12:00h, es realitzarà el sorteig a través de la plataforma Easypromos entre tots els participants de Instagrami Facebook. Just després, es publicarà el nom del guanyador a la web del C.C.Montigalà.

Només es comptabilitzarà una participació per usuari , encara que la mateixa persona deixi més d’un comentari en les publicacions del sorteig.
Els participants tindran fins el  3 de juny, a partir de les 12:00h per a fer així efectiva la seva participació en el sorteig a través de Instagram.si per causes de força major fos necessari ajornar, modificar, anul·lar o repetir la promoció, aquest fet els hi notificarà pels mateixos mitjans que els ha estat notificada aquesta promoció, donant-li a la modificació el mateix grau de publicitat que a la present promoció.

El Centre Comercial Montigalà no es fa responsable de possibles fallades en la pàgina oficial del centre comercial que puguin derivar-se de problemes o canvis en Instagram (de manera general) o cap al nostre perfil (de manera particular).

4.- Durada i Àmbit
La data de desenvolupament del concurs serà des del dia 28 al 3 de juny de 2022. Els guanyadors seran comunicats a través de la web de c.c. Montigalà

5.-Requisits per a participar
Podran participar en la Promoció:

– Totes les persones que siguin seguidors del compte d’Instagram del Centre Comercial Montigalà i tinguin un perfil d’usuari real en Instagram i/o Facebook.

No podran participar:
– Els perfils que es detectin com a fraudulents
– Menors d’edat
– Treballadors del Centre Comercial Montigalà.

6.- Selecció del guanyador/ guanyadors, suplents, comunicació i lliurament
Els guanyadors seran triats aleatoriament a través de la plataforma easypromos, entre els seguidors d’Instagram del Centre Comercial Montigalà que hagin comentat el post del sorteig esmentant dos usuaris reals d’Instagram.

Els guanyadors seran avisats el 4 de juny a través de la web, una vegada finalitzada la promoció.

El premi es lliurarà al Centre Comercial Monstigalà a partir del dia 5 de maig. Pasat aquest temps ja es perd el dret al premi. En cap concepte s’enviarà a cap adreça ni podrà canviar-se pel seu valor en diners.

7.- Premis
1 Mc Menú de McDonald’s a escollir entre: Bigmac, cuarto de libra, royal , mcpollo o menú de 9 nuggets.

8.- Reserves i limitacions
S’entendrà, a títol enunciatiu però no limitatiu, que es produeix frau, quan es detecta el suposat ús d’aplicacions independents al Website; la realització d’un abús de consultes al servidor i tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats.

La constatació de qualsevol d’aquestes circumstàncies durant el concurs suposarà la desqualificació automàtica del concurs així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.

El Centre Comercial Montigalà queda eximida de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació. Igualment no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable a correus que puguin afectar l’enviament dels premis.

El Centre Comercial Montigalà es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible de ser considerat manipulació o falsificació del concurs.

El Centre Comercial Montigalà exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir a aquests, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les fallades en l’accés en les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través d’Internet.

El Centre Comercial Montigalà es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del concurs quan concorri causa justa o motius de força major que impedeixin dur-la a terme en la forma en què recullen les presents bases.

El Centre Comercial Montigalà es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat d’interpretar les presents bases legals.

Així mateix, l’empresa organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat si concorregués algun dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se durant el gaudi del premi.

9.- Acceptació de les bases.
La participació en la promoció suposa l’acceptació íntegrament de les presents bases que s’adjunten en la convocatòria del concurs. L’empresa organitzadora es reserva el dret d’eliminar justificadament a qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present promoció així com la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present activitat promocional.

La participació en aquesta promoció implica l’acceptació de les Bases de la mateixa per part dels participants i el criteri de l’Organitzador per a la resolució de qualsevol incidència.

10.- Llei aplicable i legislació
Les Bases de Promoció es regeixen per la llei espanyola. La resolució de qualsevol aclariment, conflicte o litigi entre les diferents parts d’aquesta promoció es dirimirà de conformitat amb les lleis espanyoles, sotmetent-se expressament al fur o jurisdicció dels Tribunals de Barcelona Capital amb renúncia expressa amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

11.- Disposicions addicionals
El centre comercial Montigalà NO es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris, o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament del concurs i els premis.

12. L’afectat queda informat i dona consentiment que les dades recollides, de conformitat amb el previst en la Llei orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i el Reial decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, seran incloses en el fitxer denominat CLIENTS inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el responsable dels quals és la CDAD. A prop. CENTRE COMERCIAL MONTIGALÁ amb la finalitat de gestió dels participants inscrits en les promocions, concursos i esdeveniments del centre, fidelització de clients, així com l’enviament d’ofertes, promocions i newsletters. Al seu torn, l’afectat queda informat que les fotografies preses podran ser publicades en la pàgina web del Centre Comercial, així com en Facebook, Twitter i/o altres xarxes socials i altres mitjans de comunicació externs. Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a CDAD. A prop. CENTRE COMERCIAL MONTIGALÁ, Passeig Olof Palme, 28-36, 08917, Badalona, Barcelona, o mitjançant el correu electrònic contacto@centrocomercialmontigala.com, juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del D.N.I i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”

Facebook
Instagram
Tiktok
Sorteigs Promocions Noticies Opina