SORTEIG ‘UN PETÓ DE PEL·LÍCULA’

La Comunitat de Propietaris del Centre Comercial Montigalà, Raó social: COMUNITAT DE PROPIETARIS CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ, CIF: H80085822, Adreça: Passeig Olof Palme, 28-30, 08917 Badalona (Barcelona), Telèfon: 934 65 25 26, Email: info@ccmontigala.com, organitza amb finalitats promocionals el sorteig ‘Un petó de pel·lícula’ (d’ara endavant, ‘la promoció’) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’Internet, exclusiu per a majors d’edat d’acord amb el que es disposa en l’apartat de condicions per a participar. No es permetrà la participació de menors d’edat, tret que comptin amb un permís del seu/spadre/s o tutor/és legal/és.
Entre tots aquells que participin en el sorteig a través d’Instagram o Facebook, se sortejaran una tarjeta regal de 50€ de MediaMarkt.
BASES DE LA PROMOCIÓ
La participació en la present promoció implica l’acceptació de tots i cadascun dels
termes i condicionesincluidos en les presents baseslegales. La no acceptació d’aquestes bases
comportarà l’exclusió del participant.
El Centre Comercial Montigalà es reserva el dret d’eliminar a qualsevol participant que
defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la
promoció. Igualment, el Centre Comercial Montigalà , podrà, en el cas de detectar una
participació fraudulenta, modificar les presents bases en aquelles disposicions que fossin
pertinents per a aconseguir el correcte funcionament de la promoció.
Les bases d’aquesta promoció estan a la disposició de qualsevol interessat en la nostra pàgina web
https://www.centrecomercialmontigala.com/.
PRIMERA. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Aquesta promoció és vàlida per a totes aquelles persones majors d’edat que compleixin els
requisits citats anteriorment. En el cas de persones menors d’edat, s’haurà de comptar amb
el consentiment d’un pare, mare o tutor legal per a participar i per a la recollida del premi.
Incompatibilitat: Queden expressament exclosos de la participació d’aquest sorteig totes
aquelles persones pertanyents a l’organització, així com els seus familiars.
Queden expressament exclosos també de la participació d’aquest sorteig totes aquelles
persones que treballin en el centre comercial Les Terrisseries i/o en qualsevol dels seus
establiments.
SEGONA. MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ I DURADA
Requisits per a participar en la promoció a través d’Instagram
• Serseguidor del perfil d’Instagram de Centre Comercial Montigalà
• Compartir en històries el teu petó de pel·lícula favorit i esmentar Centre Comercial Montigalà . En cas de comptar amb perfil privat, enviar captura. Comentar el post esmentant un amic.
Requisits per a participar en la promoció a través de Facebook
• Ser seguidor de la pàgina de Centre Comercial Montigalà en Facebook
• Comentar en el post del sorteig quin és el petó de cinema que més t’agrada
• Compartir el post del sorteig
D’entre totes les persones que compleixin els requisits de la promoció, es realitzarà un sorteig
a través de la plataforma Easypromos de 50€ en MediaMarkt del CC Montigalà.
Els participants tindran des del dijous 13 d’abril fins al dijous 20 d’abril de 2023 per a
fer efectiva la seva participació en el sorteig, a través d’Instagram o Facebook.
Si per causes de força major fos necessari ajornar, modificar, anul·lar o repetir la promoció,
aquest fet se’ls notificarà pels mateixos mitjans que els ha estat notificada aquesta promoció,
donant-li a la modificació el mateix grau de publicitat que a la present promoció.
TERCERA. PREMI
Entre tots els participants que compleixin els requisits de participació, se sortejaran cinc
entrades dobles per a Artesiete Les Terrisseries.
QUARTA. CELEBRACIÓ DEL SORTEIG
El sorteig es realitzarà el 20 d’abril de 2023. El termini per a reclamar el premi serà des de la
publicació de les persones guanyadores fins al dilluns 24 d’abril de 2023. En cas que alguna
de les persones guanyadores no es presentés o no acceptés el premi en el termini establert
des de la seva publicació en els perfils de xarxes socials de Centre Comercial Montigalà , el premi passarà a la següent persona de la llista de suplents.
CINQUENA. PUBLICACIÓ DEL GUANYADOR I COMUNICACIÓ DEL PREMI
El Centre Comercial Les Terrisseries, comunicarà el nom de les persones guanyadores delsorteo,
mitjançant els seus diferents perfils en xarxes socials, podent utilitzar a més altres mitjans que el
centre comercial estimi oportú.
SISENA. LLIURAMENT DEL PREMI
El Centre Comercial Montigalà farà lliurament del premi mitjançant la presentació de les
persones guanyadores en les oficines de gerència del centre comercial, amb els seus corresponents
documents d’identitat. En cas que alguna de les persones guanyadores no reculli el premi
en els terminis acordats, perdrà automàticament el seu dret a aquest, passant a la disposició del Centre
Comercial. El Centre Comercial Montigalà no es fa càrrec deltraslado del premioal
domicili o adreça aportada pels premiats, si no que serà a càrrec de les persones
guanyadores el trasllat d’aquests.
SETENA. PARTICIPACIÓ
La participació en aquest sorteig implica l’acceptació sense reserves d’aquestes bases i les decisions
del Centre Comercial Montigalà quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present
sorteig.
OCTAVA. CESION DEL PREMI
El premi del present sorteig, en cap cas podrà ser objecte d’alteració o compensació
econòmica a petició del guanyador.
NOVENA. VERACITAT DE LES DADES
Les dades facilitades pels participants hauran de ser veraços. En cas que aquests anessin
falsos, els premis que els haguessin correspost seran atribuïts als suplents.
DÈCIMA. FACEBOOK I INSTAGRAM
La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera per
Facebook o Instagram, per la qual cosa els participants els alliberen de tota responsabilitat pels
eventuals danys que es derivin d’aquesta.
ONZENA. RECLAMACIONS
El període de reclamació sobre el resultat del sorteig finalitzarà transcorreguts set (7) dies
naturals des de la data de cada sorteig.
DOTZENA. INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ, l’informa a continuació de la Política de Privacitat que regula el tractament de dades.

A l’efecte del que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades així com conforme a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ, informa l’usuari dels següents aspectes referents al tractament de les seves dades:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Raó social: PROP. CENTRI COMERCIAL MONTIGALÀ
Passeig Olof Palme, 28-30, 08917,
Badalona, Barcelona
Espanya
Correu electrònic: informacion@centrocomercialmontigala.com

Associació Moda Catalunya i Balears, amb cif G6470081 . Els usuaris poden exercitar mitjançant un escrit a l’e-mail modacatalunya@modacatalunya.es la sol·licitud de rectificació cancel·lació.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CENTRE MONTIGALÀ tractem la següent informació i amb les següents finalitats:

PROMOCIONIS

Gestió dels participants inscrits en les promocions, concursos i esdeveniments del centre.
L’assignació, comunicació i lliurament del premi.
Enviament d’ofertes, promocions i newsletters del centre.
Presa d’imatges per a ús intern.
Publicació de dades (incloses imatges) en el lloc web del Centre, així com en Facebook i/o en altres xarxes socials i altres mitjans de comunicació externs.
TALLERS INFANTILS

Alta d’usuaris i gestió del club infantil.

CONTACTO

Gestió de les sol·licituds rebudes a través de la web.

NEWSLETTER/BUTLLETÍ

Enviament d’ofertes, promocions i newsletter del centre.

SUGGERIMENTS/RECLAMACIONS

Gestió de les queixes i suggeriments.

SINISTRES

Tramitació de sinistres.

OBJECTES PERDUTS

Gestió administrativa de pèrdua d’objectes.

LLIURAMENT DE PREMI

Gestió i control del lliurament de premis.

AUTORITZACIONS ACCESSOS, SOL·LICITUDS DE TREBALL

Control d’accés a les instal·lacions per raó de seguretat i vigilància.

ENCARREGATS I EMPLEATS LOCALS

Control d’accés a les instal·lacions per raó de seguretat i vigilància (control d’obertura i tancament dels locals fora d’horari comercial).
Comunicació en cas d’urgència.
COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS

Complir amb la coordinació de les activitats empresarials conforme a la normativa en prevenció de riscos.

CONTRACTES

Gestió Jurídica i Administrativa (desenvolupament de les relacions jurídiques internes entre la persona física i l’empresa que ha de representar).

EMPRATS

Gestió de nòmines i altres documents laborals exigits per la legislació laboral i de seguretat social, la gestió del personal adscrit al centre, formació i prevenció de riscos.

Per quant temps conservarem les seves dades?

PROMOCIONS: fins a sol·licitud de baixa.

TALLERS INFANTILS: fins a sol·licitud de baixa.

CONTACTE: fins a la resolució de l’assumpte rebut.

NEWSLETTER/BUTLLETÍ: fins que el client sol·liciti la baixa.

SUGGERIMENTS/RECLAMACIONS: 1 any.

SINISTRES: una vegada resolt el mateix.

OBJECTES PERDUTS: 1 any.

LLIURAMENT DE PREMI: 1 any.

AUTORITZACIONS ACCESSOS, SOL·LICITUDS DE TREBALL: una vegada finalitzat l’accés

ENCARREGATS I EMPLEATS LOCALS: fins que l’empleat sigui baixa.

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS: fins que el local sigui baixa.

CONTRACTES: termini legalment establert a cada moment.

EMPLEATS: termini legalment establert a cada moment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

PROMOCIONS: el consentiment de l’interessat.

TALLERS INFANTILS: el consentiment de l’interessat.

CONTACTE: el consentiment de l’interessat.

NEWSLETTER/BUTLLETÍ: el consentiment de l’interessat.

SUGGERIMENTS/RECLAMACIONS: el consentiment de l’interessat.

SINISTRES: interès legítim de les parts implicades.

OBJECTES PERDUTS: el consentiment de l’interessat.

LLIURAMENT DE PREMI: el consentiment de l’interessat.

AUTORITZACIONS ACCESSOS, SOL·LICITUDS DE TREBALL: el consentiment de l’interessat.

ENCARREGATS I EMPLEATS LOCALS: el consentiment de l’interessat.

COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS: el compliment d’una obligació legal.

CONTRACTES: el consentiment de l’interessat.

EMPLEATS: el contracte laboral subscrit.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades d’un client objecte d’un sinistre es comunicaran dades a la Companyia d’Assegurances corresponent en cas que el sinistre estigui cobert per una assegurança.

En cas d’empleats, es realitzaran les següents cessions:

les previstes per llei.
A Bancs i Caixes d’Estalvi per a l’abonament de les nòmines.
A les empreses encarregades de realitzar els reconeixements mèdics.
Als despatxos d’advocats.
A les asseguradores.
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CENTRE COMERCIAL LA VERÓNICA estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

COMUNITAT DE PROPIETARIS DEL CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’interessat té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per a exercir els seus drets:

CDAD. PROP. CENTRI COMERCIAL MONTIGALÁ
Passeig Olof Palme, 28-30, 08917,
Badalona, Barcelona ( o a través de correu electrònic a , juntament amb prova vàlida en dret, com a fotocòpia del DNI i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en CDAD. PROP. CENTRI COMERCIAL MONTIGALÀ procedeixen del propi interessat.

L’interessat que envia la informació a CDAD. PROP. CENTRI COMERCIAL MONTIGALÀ garanteix i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats, exonerant-se l’EMPRESA de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en els formularis de registre.

Així mateix, CDAD. PROP. CENTRI COMERCIAL MONTIGALÀ no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d’elaboració pròpia i de les quals s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús d’aquesta informació.

Ús comú amb xarxes socials

Si l’afectat opta per accedir als Serveis a través del seu compte en les xarxes socials (és a dir, Facebook, Instagram o Twitter) o fa clic en un dels botons de connexió o vincles de les xarxes socials (per exemple, el botó “M’agrada” de Facebook) que estan disponibles en els Serveis, el seu contingut i la seva informació personal seran compartits amb les corresponents xarxes socials.

L’afectat és conscient de, i accepta, que l’ús de la seva informació personal, inclosa la informació que comparteixi amb les xarxes socials a través dels Serveis, per part de les xarxes socials, es regeix per les seves respectives polítiques de privacitat. Si no desitja que les xarxes socials recopilin la seva informació, examini la política de privacitat de la corresponent xarxa social i/o desconnecti’s de la mateixa abans d’utilitzar els nostres Serveis.

Menors

Els menors de 14 anys no podran registrar-se, salvo amb l’autorització dels seus pares i/o tutors legals.

Canvis en la Política de Privacitat

CDAD. PROP. CENTRI COMERCIAL MONTIGALÀ es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits la CDAD. PROP. CENTRI COMERCIAL MONTIGALÀ anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.